www.3plusformandit.com
Welcome To 3PLUS FORM & IT Official Website

           


          บริษัท ทรีพลัส ฟอร์ม แอนด์ ไอที จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 02 เมษายน 2558 เลขที่ภาษีอากร 0905558001471
ด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจอย่างสูงที่ต้องการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญด้านการขายและด้านการให้บริการกับลูกค้าเป็นอย่างดี ด้วยระบบแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อลูกค้าและองค์กร

          ทั้งนี้บริษัทฯ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายงานพิมพ์หลากหลายประเภท เช่น กระดาษคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง แบบพิมพ์กระดาษคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง งานพิมพ์เข้าเล่ม สมุดคู่บัญชี รวมทั้งจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ สินค้าไอที อุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงชนิดต่างๆ และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ มากมาย เพื่อบริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่จะใช้ในองค์กรแบบครบวงจร

คติพจน์ในการทำงาน:

          “งานของท่าน คือ บริการของเรา   มั่นใจในคุณภาพ”

วิสัยทัศน์:

          “กล้าเปลี่ยนแปลง   ทุกอย่างก็จะดูดี    มีเหตุผล”

สโลแกน:

          “รวดเร็วทันสมัย   ใส่ใจทุกบริการ    คุณภาพงานเป็นเลิศ”

Board of Director


คุณสุปัญญา ลาภาโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ

supanya@3plusformandit.com

คุณสุเทพ เชื้อสุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

suthep@3plusformandit.com

Untitled Document